Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.
2. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn overeenkomstig het tarief dat voortvloeit uit de wet van 2 augustus 2002 en dit vanaf voornoemde vervaldag.
3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zonder geldige reden, zal, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12% met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald. In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot volledige betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper.
5. Prijsoffertes zijn steeds gebaseerd op de waarden van de lonen en de materialen die dan gelden. Indien zij wijzigingen ondergaan, kunnen wij de prijzen steeds evenredig aanpassen. In elk geval zijn de vermelde prijzen steeds exclusief BTW.
6. De medecontractant die zijn bestelling annuleert, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twintig procent van de waarde van de bestelling en dan nog enkel voor zoveel het door ons werkelijk geleden verlies groter is.
7. Aanvatting of hervatting van de overeenkomst worden altijd in gemeenschappelijk overleg bepaald. Leverings-en uitvoeringstermijnen worden steeds in werkdagen en slechts bij benadering uitgedrukt, derhalve enkel bij wijze van inlichting verstrekt. In geval van vertraging kan de overeenkomst dus nooit in ons nadeel worden ontbonden, noch
schadevergoeding gevorderd.
8. De goederen worden geacht in onze magazijnen te zijn genomen en aanvaard. Zij reizen altijd op risico van de medecontractant, zelfs bij franco verzending.
9. Wij hebben tevens het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de medecontractant. Ook dan zal er geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. Hetgeen onder artikel drie van deze voorwaarden werden bedongen, wordt automatisch van toepassing.
10. Protest tegen een factuur moet schriftelijk en gemotiveerd gebeuren. Het dient ons steeds binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum te hebben bereikt.
11. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken of hoven bevoegd voor het grondgebied Oostnieuwkerke. Het Belgisch recht is van toepassing.
12. Deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op de gebruikelijke inkoopvoorwaarden van de koper zelfs wanneer deze inkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

 


 

Leveringsvoorwaarden

Deze catalogus vervangt alle voorgaande. Al onze prijzen zijn in euro en excl. BTW. Alle leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden welke op simpele aanvraag, aan ons adres, gratis te verkrijgen zijn. VYNCKIER houdt zich het recht voor om prijzen en/of specificaties van producten aan te passen. De afbeeldingen zijn louter indicatief, de producten kunnen afwijken van de in de catalogus vermelde afbeeldingen.

Machines: de machineprijzen (> 400 euro) zijn prijzen inclusief transport ONGELOST tot bij de doorverkoper. Anonieme levering van grote machines direct bij de eindklant is mogelijk. Onze prijzen zijn franco levering, ongelost en exclusief installatie. Installatie en inbedrijfstelling gebeuren door de doorverkoper. De installatie en inbedrijfstelling kunnen ook door VYNCKIER uitgevoerd worden op vraag van de doorverkoper en tegen de vooraf afgesproken voorwaarden. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met onze commerciele dienst. De garantie op de machines bedraagt 6 maand na de inbedrijfstelling op wisselstukken en fabricagefouten. Bij garantieaanvragen dient steeds een kopie van de aankoopfactuur te worden bijgevoegd waarop het serienummer van de machine is vermeld.

 

Garanties: garanties dienen teruggenomen te worden ofwel via de vertegenwoordiger, ofwel via ons eigen vervoer, na telefonische contactname met VYNCKIER Belgie. Gelieve te noteren dat wij geen garanties aanvaarden die ons tegen betaling worden teruggestuurd via een andere transporteur.

 

Retours: goederen die na akkoord van onze commerciele dienst retour gestuurd worden omwille van niet-verkoop worden gecrediteerd met een aftrek van 10% op de aankoopprijs.

Goederen die niet op voorraad gehouden worden door VYNCKIER Tools kunnen niet teruggestuurd worden. Teruggezonden artikelenmoeten verpakt zijn in de originele, onbeschadigde verpakking. De transportkosten zijn ten laste van de dealer. 

 

Betaling & eigendomsvoorbehoud: al onze facturen zijn contant betaalbaar. De goederen blijven eigendom van Vynckier Tools nv zolang de goederen niet betaald zijn.

 

Transportkosten: de goederen reizen op risico van de koper. De berekende vrachtkosten zijn een doorrekening van de geldende transportkosten van GLS, Parts Express en/of DHL. Goederen worden franco ONGELOST geleverd vanaf 400 euro in de Benelux, vanaf 600 euro voor Noord Frankrijk.

Voor bestellingen met levering in de Benelux gelden onderstaande transportkosten:

Waarde van de bestelling < € 50,00: transportkost van € 14,50
Waarde van de bestelling vanaf € 50 tot € 100: transportkost van € 21,90
Waarde van de bestelling vanaf € 100 tot € 250: transportkost van € 26,90
Waarde van de bestelling vanaf € 250 tot € 400: transportkost van € 32,50
Waarde van de bestelling vanaf € 400: transportkost van € 0,00

 

Technische specificaties: gezien VYNCKIER voortdurend streeft om zijn producten te verbeteren, behoudt VYNCKIER zich het recht voor om de producten zonder voorafgaande verwittiging te veranderen. Goederen die uit collectie genomen worden gedurende de looptijd van deze catalogus kunnen geen aanleiding geven voor enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

 

Waarborg: op alle VYNCKIER artikelen is 100% garantie op gebrekkig materiaal en / of gebrekkige afwerking. Garantie vervalt bij ondeskundig gebruilk en / of gebruik van het product voor andere doeleinden of op een andere wijze dan waarvoor zij bestemd zijn.

 

Leveringstermijnen: Leveringstermijnen voorzien op de bestelbon of op offertes gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet-naleving van de leveringstermijn.

 

Belangrijk!
Tekort of schade bij levering in Belgie/Luxemburg: Controleer de goederen op transportschade voor u de vrachtdocumenten ondertekent in het bijzijn van de transporteur. Doe dit ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

1. Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk gedetailleerd op de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen door de chauffeur. Indien u de vrachtbrief ondertekent zonder opmerkingen kan in geen geval bij de transportverzekering nadien nog een schadeclaim worden ingediend. Neem vervolgens onmiddellijk contact op met Vynckier Tools om de schade te regelen. (dienstnaverkoop@vynckier.biz of tel. +32 56 56 14 66) 
2. In alle andere gevallen tekent u de vrachtbrief af onder voorbehoud van verder nazicht. Dit voorbehoud geeft u de mogelijkheid om nadien een schadeclaim in te dienen in geval van onzichtbare schade. Deze claim dient binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk te worden gemeld bij Vynckier Tools nv. 5 kalenderdagen na de levering worden geen klachten meer aanvaard. Dit voorbehoud dient ook te gebeuren in geval van digitale ondertekening van de vrachtbrief.

Tekort of schade bij levering in Nederland: Controleer de goederen op transportschade voor u de vrachtdocumenten ondertekent in het bijzijn van de transporteur. Doe dit ook wanneer de verpakking niet beschadigd is.

1. Bij zichtbare schade vermeldt u de schade onmiddellijk gedetailleerd op de vrachtbrief en laat u deze ondertekenen door de chauffeur. Indien u de vrachtbrief ondertekent zonder opmerkingen kan in geen geval bij de transportverzekering nadien nog een schadeclaim worden ingediend. Bij zichtbare schade kan u de zending weigeren. Neem vervolgens onmiddellijk contact op met Vynckier Tools om de schade te regelen (dienstnaverkoop@vynckier.biz of tel. +32 56 56 14 66). 

2. In alle andere gevallen dient een klacht binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk gemeld te worden aan Vynckier Tools met vermelding van de algemene aard van de schade of het verlies. 5 kalenderdagen na de levering worden geen klachten meer aanvaard.